Årsmöte GADIP den 22 mars 2017, 17.00 – 19.00

Lokal: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap sal G213 (D206 som
reserv om det blir många som kommer.) Vi samlas utanför G213.

Föredrag Vid vårt årsmöte kommer Nema Vinkeloe att hålla ett föredrag om sin resa till
Uganda i januari 2018. Hon deltog där i kulturprojektet Bishozi Art Movement, som
fokuserade på ökat samarbete och jämställdhet mellan män och kvinnor på landsbygden i sydvästra Uganda. Under tiden i Uganda startade Nema tillsammans med Biggi Vinkeloe The Cloth Pad Project – ett projekt med fokus på att sy tygbindor och prata om menstruation med kvinnor och flickor i byarna. Menstruationen hindrar många flickor från att gå till skolan, vilket snabbt leder till att flickorna kommer efter i undervisningen, med konsekvensen att många till slut hoppar av skolan. Billiga och lättillgängliga mensskydd kan förbättra flickors möjligheter att delta i utbildning under samma förutsättningar som pojkar.

1. Årsmötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Fastställande av röstlängd
7. Fastställande att årsmötet är behörigen utlyst
8. Föredragande av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska
redovisningen
9. Föredragande av revisionsberättelsen och fastställande av
balansräkningen
10. Beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen
11. Föredragande av verksamhetsplan och budget
12. Inkomna motioner till årsmötet
13. Val av ordförande
14. Val av kassör
15. Val av ledamöter
16. Val av suppleanter
17. Val av revisorer
18. Val av valberedning
19. Övriga frågor
20. Årsmötet avslutas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait