Årsmöte GADIP 28 mars 2019

Välkomna på årsmöte med GADIP!
Den 28 mars 2019, kl 17.00 – 19.00
Lokal: Viktoriahuset, Linnégatan 21, 413 04 Göteborg.
Rum: 304.

Under årsmötet kommer Hauwa Mahdi från Institutionen för Globala Studier att hålla ett föredrag ”Gender, Women and the Political Situation in Nigeria” om genus, kvinnor och det politiska läget i Nigeria.

Dagordning:
1. Årsmötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Fastställande av röstlängd
7. Fastställande att årsmötet är behörigen utlyst
8. Föredragande av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen
9. Föredragande av revisionsberättelsen och fastställande av balansräkningen
10. Beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen
11. Föredragande av verksamhetsplan och budget
12. Inkomna motioner till årsmötet
13. Val av ordförande
14. Val av kassör
15. Val av ledamöter
16. Val av suppleanter
17. Val av revisorer
18. Val av valberedning
19. Övriga frågor
20. Årsmötet avslutas

Samtliga handlingar skickas till medlemmar inför mötet.

Betalande medlemmar har rösträtt under mötet.

Bli medlem eller uppdatera ditt medlemskap genom att betala medlemsavgift: 100kr/år till Bg 354-3295
Ange ditt namn och kontaktuppgifter. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait